Aktywa w księgowości

Ogólna definicja aktywów według biuro rachunkowe Szczecin. Aktywa stanowią ogół składników majątkowych danej jednostki i są one ujmowane w bilansie tejże jednostki. Aktywa są przez tę jednostkę kontrolowane, mają one określoną wartość, która jest wiarygodna. Należy też zaznaczyć, iż mają one ścisły związek ze zdarzeniami gospodarczymi w przeszłości, które to z kolei będą miały w przyszłości wpływ na korzyści ekonomiczne jednostki. \

Źródła finansowania aktywów. W jednostce aktywa są finansowane z różnych źródeł, które są wykazywane w bilansie. Można je podzielić na dwie grupy: – kapitały – są to udziały właściciela jednostki w aktywach. Jeżeli chodzi o wartościowe ujęcie kapitału, to kapitał jest równy aktywom netto, czyli takim aktywom, które są pomniejszone o zobowiązania i rezerwy na te zobowiązania, – zobowiązania – są one niczym innym jak obowiązkami danej jednostki do wykonania pewnych świadczeń, które odzwierciedlają zdarzenia mające miejsce w przeszłości. Zobowiązania zawsze określają wartość kwotową, wierzyciela i termin ich spłaty.

Podział aktywów:
Wyodrębniając aktywa lub inaczej dzieląc je na grupy, można wyróżnić następujące ich rodzaje:
a) Aktywa trwałe, które według rachunkowości dzielą się na:
1. Wartości niematerialne i prawne,
2. Rzeczowe aktywa trwałe,
3. Należności długoterminowe,
4. Inwestycje,
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
b) Aktywa obrotowe, które można podzielić na:
1. Zapasy,
2. Należności krótkoterminowe,
3. Inwestycje krótkoterminowe,
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Inne informacje o aktywach. Należy pamiętać, iż struktura aktywów jest oparta i zależna od rodzaju działalności danej jednostki. Ważną informacją jest także fakt, iż dana jednostka nie musi być właścicielem składnika majątkowego po to, by ująć go w bilansie (leasing). Wszystkie środki gospodarcze jednostki są klasyfikowane według możliwości ich upłynnienia, czyli zamiany na gotówkę. Przy wykazywaniu aktywów w bilansie, sporządzający bilans kieruje się zasadą wzrastającej płynności, zatem jako pierwsze prezentowane są aktywa trwałe, które najtrudniej zamienić na gotówkę w krótkim okresie czasu. Potem przedstawia się aktywa obrotowe. Należy ponadto nie zapominać, iż aktywa ujmuje się w obu tych grupach w takiej postaci, w jakiej one występują.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *